Warunki gwarancji - Aquahome

Karta gwarancyjna obejmuje urządzenie Aquahome 20-N oraz Aquahome 30-N a także (opcjonalnie) filtry I 25-50, Epurion A25-2, Epurion Plus.

Warunki gwarancji

 1. Dostawca udziela gwarancji na sprawne działanie dostarczonych urządzeń, przy użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w dokumentacji pod nazwą Instrukcja montażu i obsługi.
 2. Poszczególne elementy zmiękczacza, od daty uruchomienia objęte są gwarancją na nastepujących warunkach:
  • zewnętrzna obudowa zmiękczacza - okres 5 lat
  • butla ze złożem - okres 5 lat
  • głowica sterująca - okres 3 lat
  • podzespoły elektroniczne - okres 2 lat
 3. Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie montażu hydraulicznego oraz uruchomienia wykonywanego przez autoryzowany serwis producenta (https://aquahome.pl/uruchomienie/). Usługa uruchomienia jest dodatkowo płatna.
 4. Obowiązkiem użytkownika jest dokonanie jednego przeglądu gwarancyjnego w ciągu roku. Na koszt przeglądu składają się koszty robocizny oraz koszty delegowania pracownika i jego dojazdu. Dostawca ma obowiązek dokonać odpłatnie tego przeglądu, po zawiadomieniu go przez Użytkownika o zbliżającym się terminie. Zawiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie (faksem, e-mailem lub pocztą) bądź telefonicznie na co najmniej 7 dni przed upływem przeglądu.
 5. Dostawca ma obowiązek usunąć wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu urządzeń objętych gwarancją w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi poprzez podanie imienia i nazwiska osoby przyjmującej zgłoszenie.

Gwarancja nie obejmuje

 1. Usług przeglądowych.
 2. Usług zmiany programu urządzenia.
 3. Materiałów eksploatacyjnych zużywających się w czasie normalnej eksploatacji, takich jak wkłady: filtracyjne, sól regeneracyjna.
 4. Uszkodzeń powstałych na skutek: kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu części i podzespołów dodatkowych bez zgody Dostawcy.
 5. Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji.
 6. Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego przechowywania urządzenia i materiałów eksploatacyjnych.
 7. Konsekwencji wynikających z unieruchomienia urządzenia.

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku

 1. Nieprzestrzegania zaleceń zawartych w dokumentacji Instrukcja montażu i obsługi
 2. Wykonania montażu i rozruchu urządzenia niezgodnie z wytycznymi
 3. Nie wykonania w terminie przeglądów.
 4. Wykonania przez Nabywcę lub osoby trzecie samodzielnych napraw, przeróbek i modyfikacji niezgodnych z warunkami gwarancji Dostawcy.