Warunki gwarancji - kotły

Kocioł może zostać uruchomiony tylko i wyłącznie przez osobę posiadającą ważne uprawnienia producenta pod rygorem utraty gwarancji!!!

Wymagane uprawnienia do uruchomienia: SE/II. Informacja na temat firm uprawnionych dostępna jest na stronie internetowej http://www.viessmann-serwis.pl/ w zakładce Serwis Online lub pod numerem telefonu Centrum obsługi Serwisowej: 801 080 124.

Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy (Vitodens 300-W, 333-F i 343-F z palnikiem Matrix) od daty uruchomienia, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy lub 39 miesięcy (Vitodens 300-W, 333-F i 343-F z palnikiem Matrix) od daty zakupu urządzenia potwierdzonej przez sprzedawcę pieczątką w karcie gwarancyjnej lub dowodem zakupu urządzenia . W okresie gwarancji użytkownik ma prawo do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek powstałych z winy producenta, w terminie uzgodnionym z firmą specjalistyczną.

Warunki gwarancji

 1. zarejestrowanie urządzenia na stronie: http://www.viessmann-serwis.pl/,
 2. użytkownik zleci firmie specjalistycznej, posiadającej odpowiednie uprawnienia, przegląd urządzenia w okresie do 12 miesięcy od daty uruchomienia (pełna lista firm dostępna jest na stronie internetowej www.viessmann-serwis.pl/firmyserwisowe, lub pod numerem telefonu Infolinii 801 0801 24. Usługa ta jest odpłatna
 3. serwis i naprawy gwarancyjne wykonywane będą wyłącznie przez specjalistyczną firmę serwisową posiadającą odpowiednie uprawnienia (pełna lista firm dostępna jest na stronie internetowej www.viessmann-serwis.pl/firmyserwisowe, lub pod numerem telefonu Infolinii 801 0801 24). Zgłoszenia konieczności interwencji serwisowej należy dokonywać bezpośrednio do specjalistycznej firmy serwisowej lub na podany na końcu karty gwarancyjnej telefon Centrum Obsługi Serwisowej Viessmann Sp. z o.o.,
 4. instalacja grzewcza musi być instalacją systemu zamkniętego; partametry wody dla układu grzewczego muszą spełniać wymagania PN-93 C-04607 oraz wymagania producenta zawarte w dokumentacji technicznej. Instalacja powinna być wyposazona w odpowiednie filtry (możliwie najbliżej urządzenia) na zasilaniu paliwem, zasilaniu instalacji zimną wodą i powrocie z instalacji centralnego ogrzewania,
 5. gwarancja na części wymienne wynosi 12 miesięcy od daty zamontowania (potwierdzonej wpisem w kartę gwarancyjną lub protokół serwisowy) lub do terminu upłynięcia gwarancji urządzenia, w którym część została zamontowana (w zależności co jest korzystniejsze dla użytkownika), pod warunkiem spełnienia wymagań z punktu 7 karty gwarancyjnej),
 6. gwarancja na elementy eksploatacyjne (elektrody jonizacyjne, elektrody zapłonowe, dysze gazowe i olejowe, izolacje termiczne w komorach spalania, uszczelnienia) wynosi 6 miesięcy od daty zamontowania potwierdzonej wpisem w kartę gwarancyjną lub protokół serwisowy
 7. gwarancja obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej

Gwarancja nie obejmuje

 1. usterek wynikłych z nieodpowiedniego składowania i transportu,
 2. usterek wynikających z zamulenia lub zakamienienia podzespołów takich jak: wymiennik spaliny/woda, wymiennik płytowy c.w.u., czujników przepływu lub ciśnienia oraz kosztów ich czyszczenia,
 3. uszkodzenia podzespołów elektronicznych, gdy urządzenie zasilane jest bezpośrednio lub pośrednio przez agregaty prądotwórcze, systemy lub urządzenia UPS nieuzgodnione z serwisem fabrycznym firmy Viessmann Sp. z o.o.
 4. usterek spowodowanych przez czynniki zewnętrzne niewynikające z winy producenta urządzenia (np. czynniki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne, przepięcia elektryczne itp.),
 5. usterek wynikłych z nieprzestrzegnia instrukcji montażu, warunków eksploatacji, wytycznych projektowych firmy Viessmann oraz stosowania niewłaściwych paliw,
 6. usterek wynikających z nieprawidłowo wykonanej instalacji grzewczej,
 7. szkód powstałych poza wyrobem.

Warunki przygotowania kotła do bezpłatnego uruchomienia

 1. Kocioł jest zamontowany, wykonane są wszelkie połączenia z instalacją, zgodnie z dokumentacją techniczną.
 2. Instalacja gazowa jest wykonana, sprawdzona pod względem szczelności, odebrana oraz odpowietrzona i zapewnia w czasie pracy wymagane ilości gazu, przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia roboczego.
 3. Warunki techniczne lokalizacji i wykonania instalacji kotła są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących wentylacji, odprowadzania spalin, budownictwa i elektryczności oraz zaleceniami producenta
 4. Instalacja grzewcza jest sprawdzona pod względem szczelności i napełniona wodą.
 5. Wszystkie połączenia elektryczne są wykonane.
 6. Tak przygotowany kocioł jest uruchamiany bezpłatnie. Użytkownik zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów dojazdu uprawnionej firmy specjalistycznej
 7. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków osoba zgłaszająca zostanie obciążona kosztami dopełnienia warunków technicznych.